Kol Zimrah – Choir Rehearsal

September 6, 2022    
7:45 pm - 8:45 pm