Kol Zimrah – Choir Rehearsal

September 20, 2022    
7:45 pm - 9:00 pm